CLOSE

from 안녕 2010.06.30 11:58

Back to the Cyworld.

Google Office in Zurich

from 하하하 2008.04.22 09:56
사용자 삽입 이미지

             리셉션이래.

사용자 삽입 이미지

            저거 타고 내려오면 재밌겠다.

사용자 삽입 이미지

            Meeting Egg.우와

사용자 삽입 이미지

            마사지 받는 곳이래.ㅋㅋㅋ

사용자 삽입 이미지

            여기서 영화도 보고 저런것도 하고..^^
           
사용자 삽입 이미지

           여기서 자도 되?
          
사용자 삽입 이미지

                                 여기 이 곤돌라안에서도 미팅을 한대.더울때 좋겠다.^^                     
           
사용자 삽입 이미지

                          우와 ~

-------------------------------------------------------------------------------------------------
이런 곳에서 일하고싶다.
취리히에 있는 스위스 구글.
지금 사람 모집하던데.
미친척하고 CV나 함 보내볼까?ㅋ

다시쓰는 인어공주

from 하하하 2008.03.25 23:38

옛날 옛날에
평화로운 바다에